Back to Top

Sjeverna Makedonija


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo informatičkog društva i administracije - Prosječna ocjena otvorenosti: 75.35%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanična internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/; https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/4696
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/search/node/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/organogram_final.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/64
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/minister
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/minister; https://mioa.gov.mk/?q=mk/zamenik-minister; https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/891; https://mioa.gov.mk/?q=mk/contactus; https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmioa.gov.mk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpbl_files%2Fdocuments%2Ftabela_vraboteni.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/minister; https://mioa.gov.mk/?q=mk/zamenik-minister; https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/891
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/894; https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmioa.gov.mk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpbl_files%2Fdocuments%2Ftabela_vraboteni.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/894; https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmioa.gov.mk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpbl_files%2Fdocuments%2Ftabela_vraboteni.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2022. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/strategies/20_4675_1_20221031.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/documents/reports; https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/2733; https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izveshtaj2.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/documents/strategies; https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/strategies/20_834_1_20220217.pdf; https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/strategies/strategija_za_upravuvanje_so_rizici_2021.pdf; https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/nacionalen_operativen_brodbend_plan_finalna_verzija_02.04.2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2021. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izveshtaj2.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2022. godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1963; https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1513; https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/godisen_plan_javninabavki_2023.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1963; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/424cd86a-e079-4bc1-a939-517b8fd70a72/14
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1963; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/efec7df1-1809-424d-949c-c68cf1449567
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1963; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b1e74fbe-934f-4e18-9dea-f803fd9a2040
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1963; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-accp-change-contract/fdb0bee7-0c31-453e-a770-896e1d62e6a3
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1963
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2022. godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1479; https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/budzhet_2022_od_sl_vesnik_br._287_od_20.12.2021.pdf; https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmioa.gov.mk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpbl_files%2Fdocuments%2Freports%2F2022_za_sajt_rebalans_2022.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/node/2827
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2021. godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1479; https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/zavrshna_smetka_2021.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1269
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1269
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1269
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Zahtjev za SPI to be sent
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/oj
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2022. godinu? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1269; https://mioa.gov.mk/?q=mk/documents/plans-programs
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 1 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/4423; https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/4509
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica/Upitnik
Link: https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/01.12.2022.pdf; https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/4518; https://www.mioa.gov.mk/?q=mk/node/4451; https://www.mioa.gov.mk/?q=mk/node/4377; https://www.mioa.gov.mk/?q=mk/node/4143
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/01.12.2022.pdf; https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/4518; https://www.mioa.gov.mk/?q=mk/node/4451; https://www.mioa.gov.mk/?q=mk/node/4377; https://www.mioa.gov.mk/?q=mk/node/4143
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 1 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1484; https://mioa.gov.mk/; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=77498; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=74974; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=74974; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=74070; https://mioa.gov.mk/?q=mk/documents/legislation
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica/Upitnik
Link: https://archive.is/Nv8wI; https://archive.is/hDUqA; https://archive.is/z65yI; https://archive.is/z65yI; https://archive.is/7j0Eb; https://archive.is/RCyxA
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/contactus; https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uNoa9Wwqdky92CD92jKkk9vvYNhkerhCnfes0oxIVTdURDZMRzBDNVRCRlAyNElSTE1aUktFNE9aSC4u
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/contactus
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/mioa.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 1 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/MIOAmk
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1269 ; https://uslugi.gov.mk/institution/ministerstvo-za-informatichko-opshtestvo-i-administraci%D1%98a-skop%D1%98e-1192
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/4346
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://e-obuki.mioa.gov.mk/; https://mioa.gov.mk/?q=mk/documents/publications;
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=23106&search=&ime=&prezime=&funkcija=&institucija=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE; http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=24548&search=&ime=&prezime=&funkcija=&institucija=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1215; https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/Upatstvo_ukazuvachi.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/integritet/1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/?q=mk/documents/reports
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izveshtaj2.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mioa.gov.mk/; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=77498; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=74974; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=74974; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=74070; https://mioa.gov.mk/?q=mk/documents/legislation
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -