Back to Top

Sjeverna Makedonija


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo rada i socijalne politike - Prosječna ocjena otvorenosti: 72.56%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanična internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/; https://mtsp.gov.mk/pocetna-ns_article-mtsp-neuspeshen-obid-na-levica-za-diskreditiranje-na-pozitivnite-politiki-nameneti-za-najranlivata-k.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/prebaruvanje.nspx?q=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2022/organogram_mkd_2022.PDF
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/misija.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/minister.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/minister.nspx; https://mtsp.gov.mk/zamenik-minister.nspx; https://mtsp.gov.mk/drzaven-sekretar.nspx; https://mtsp.gov.mk/kontakti.nspx;
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/minister.nspx; https://mtsp.gov.mk/zamenik-minister.nspx; https://mtsp.gov.mk/drzaven-sekretar.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/kontakti.nspx; https://mtsp.gov.mk/kontakti-ns_article-lista-na-kontakti-so-lica-vraboteni-vo-ministerstvoto-za-trud-i-socijalna-politika-nova.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/kontakti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2022. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/content/word/2022_akti/strateski_dok/GODISEN%20PLAN%20ZA%202022.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx; https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2022/Strategija%20za%20inkluzija%20na%20Romite%202022-2030%2003-02-2022%20finalna%20verzija.pdf; https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2022/strategija_/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82_2022_2027.pdf; https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2022/strategija_/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%B0%20%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%20%20%202022-2026.pdf; https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmtsp.gov.mk%2Fcontent%2Fword%2Fdebatatomsik%2Fprazen%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B0%2520%25D0%25BE%25D0%25B4%2520%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%25202020-2025%2520%25D1%2581%25D0%25BE%2520%25D0%2590%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%252020120-2022.doc&wdOrigin=BROWSELINK; https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Strategii%202018/Strategija_deinstitucionalizacija_Timjanik_2018-2027.pdf; https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/programi/2022/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%202022%202032.pdf; https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/trud/strategija_vrabotuvanje_2021_mkd.pdf; https://mtsp.gov.mk/content/pdf/bzr/New%20node/Strategija%20BZR%202021-2025%20sl%20(12.2021).pdf; https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/trud/Volonterstvo_2021_2025.pdf; https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/trud/Strategija_socijalni_pretprijatija_2021_2027.pdf; https://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/9.5_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%88%D0%90%20%D0%97%D0%90%20%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%A1%D0%9A%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A0%D0%9C%202015-2024.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2021. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmtsp.gov.mk%2Fcontent%2Fword%2F2022_akti%2FIzvestaj1-12.2021_MTSP.doc&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2022. godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2022/finansiski_izvestai_2021/plan_javni_nabavki_2022_1.pdf; https://mtsp.gov.mk/javni-nabavki.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/javni-nabavki.nspx; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7646cdf1-52dd-4396-8be6-fb609d05d3b2/14
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/javni-nabavki.nspx; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8dd7fda1-9b54-4c2d-a392-62f6ded47055
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/javni-nabavki.nspx; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/42f751c0-1b03-446f-a71a-2500cd7c3bf7
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://mtsp.gov.mk/javni-nabavki.nspx; https://mtsp.gov.mk/content/pdf/javni%20nabavki/aneksi2022/%D0%A7%D0%B0%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B1%D1%80.2%20%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B0,%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80,%D0%9C%D0%A2%D0%A1%D0%9F.PDF
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/javni-nabavki.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2022. godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/content/pdf/finansii/%D0%91%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82%202022.PDF
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/informacii-od-javen-karakter.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2021. godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/content/pdf/finansii/izvestaii/2021/Konsolidirana%20zavrsna%20smetka%202021.pdf; https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/Finansii%20zavrsni%202020/konsolidirani_2022/konsolidirani_zavrsni_smetki_2022.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/informacii-od-javen-karakter.nspx; https://mtsp.gov.mk/sloboden-pristap-do-informacii.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/informacii-od-javen-karakter.nspx; https://mtsp.gov.mk/sloboden-pristap-do-informacii.nspx; https://mtsp.gov.mk/sloboden-pristap-do-informacii-ns_article-lista-na-prashanja-baranja-i-odgovori.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/informacii-od-javen-karakter.nspx; https://mtsp.gov.mk/sloboden-pristap-do-informacii.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Zahtjev za SPI to be sent
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/arhiva-2022.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2022. godinu? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/maj-2022-ns_article-mtsp-zapocnuva-intezivna-rabota-na-noviot-zakon-za-rabotni-odnosi.nspx; https://mtsp.gov.mk/dekemvri-2022-ns_article-trencevska-preku-javni-raspravi-i-vklucenost-na-site-strani-zaedno-kreirame-nov-sovremen-zakon-za-ra.nspx; https://mtsp.gov.mk/predlog-zakoni1.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica/Upitnik
Link: https://mtsp.gov.mk/maj-2022-ns_article-mtsp-zapocnuva-intezivna-rabota-na-noviot-zakon-za-rabotni-odnosi.nspx; https://mtsp.gov.mk/dekemvri-2022-ns_article-trencevska-preku-javni-raspravi-i-vklucenost-na-site-strani-zaedno-kreirame-nov-sovremen-zakon-za-ra.nspx; https://mtsp.gov.mk/predlog-zakoni1.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/maj-2022-ns_article-mtsp-zapocnuva-intezivna-rabota-na-noviot-zakon-za-rabotni-odnosi.nspx; https://mtsp.gov.mk/dekemvri-2022-ns_article-trencevska-preku-javni-raspravi-i-vklucenost-na-site-strani-zaedno-kreirame-nov-sovremen-zakon-za-ra.nspx; https://mtsp.gov.mk/predlog-zakoni1.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/predlog-zakoni1.nspx; https://mtsp.gov.mk/zakoni.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica/Upitnik
Link: https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=search; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=75591
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-podobruvanje-na-socijalnite-uslugi.nspx; https://www.ssip.mk/tvoe-prashanje/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://mtsp.gov.mk/kontakti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/MTSPmk
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/search?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&src=typed_query&f=top
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/pocetna.nspx; https://mtsp.gov.mk/uslugi-i-prava.nspx; https://uslugi.gov.mk/institution-details.nspx?institutionId=909
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/juli-2022-ns_article-trencevksa-prodolzuvame-da-se-zalagame-za-unapreduvanje-na-kvalitetot-na-zivot-na-licata-so-oshteten.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/lesno-citlivi-dokumenti.nspx; https://mtsp.gov.mk/media-centar.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=23864&search=&ime=%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&prezime=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0&funkcija=&institucija=; http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=22823&search=&ime=%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80&prezime=&funkcija=&institucija=; http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=20234&search=&ime=%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B8&prezime=&funkcija=&institucija=
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/dokumenti%202017/Procedura_ukazuvachi.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2023/politika_integritet.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/predlog-zakoni1.nspx; https://mtsp.gov.mk/zakoni.nspx; https://mtsp.gov.mk/predlog-zakoni1.nspx; https://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2023/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82.pdf; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=search
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -