Back to Top

SrbijaMinistarstvo za javna ulaganja - Prosječna ocjena otvorenosti: 16.77%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

Procenat dobijen za ministarstva Republike Srbije treba uzeti sa posebnom pažnjom, jer je u toku 2022. godine formirana nova Vlada sa sedam novih ministarstava (ovdje se misli na novoformirana ministarstva i ministarstva koja su nastala na osnovu promjene djelokruga odnosno preuzimanja poslova). Metodologija istraživanja je morala biti prilagođena novonastaloj situaciji, te je otvorenost ovih ministarstava mjerena na osnovu redukovanog broja indikatora. Stoga rezultati ovih ministarstava nisu direktno uporedivi sa rezultatima ostalih ministarstava, i ona su izuzeta iz indeksa otvorenosti ministarstava Srbije koji je izračunat uzimajući u obzir rezultate 18 ministarstava koja imaju kontinuitet u svom radu te je bilo moguće istraživati njihove prakse i rad u oblasti transparentnosti i otvorenosti.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanična internet stranica i da li je ažurirana? 2 3
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/news/category/vesti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: http://www.obnova.gov.rs/pages/search/cirilica
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.obnova.gov.rs/organizaciona-struktura
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/nadleznosti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/organizaciona-struktura
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 0 2
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.obnova.gov.rs/organizaciona-struktura
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 0 2
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://archive.is/mRHJY
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://archive.is/mRHJY
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://archive.is/UF4X9
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://archive.is/HPEin
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link: https://archive.is/pNF2e
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link: https://archive.is/pNF2e/image
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: http://www.obnova.gov.rs/latinica/javne-nabavke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.obnova.gov.rs/latinica/javne-nabavke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.obnova.gov.rs/latinica/javne-nabavke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: http://www.obnova.gov.rs/latinica/javne-nabavke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://archive.is/UsiLe
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://archive.is/NqDhD
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.is/mRHJY
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://archive.is/NqDhD
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://archive.is/NqDhD
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Zahtjev za SPI to be sent
Link: http://www.obnova.gov.rs/latinica
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.is/mRHJY
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://archive.is/NqDhD
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica/Upitnik
Link: https://ekonsultacije.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.obnova.gov.rs/kontakt
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: http://www.obnova.gov.rs/cirilica/kontakt
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 0 2
Datum: 07-14-2023
Izvor: Facebook
Link: https://archive.is/NqDhD
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 0 2
Datum: 07-14-2023
Izvor: Twitter
Link: https://archive.is/NqDhD
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: http://www.obnova.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://archive.is/NqDhD
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: http://www.obnova.gov.rs/latinica/prirucnici-i-smernice
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://publicacas.acas.rs/#/acas/funkcioner
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://archive.is/pNF2e/image
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.is/mRHJY
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.is/mRHJY
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.is/mRHJY
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li je godišnji program rada za 2022. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -